Οι υπηρεσίες μας δημιουργίας ή διόρθωσης βιογραφικών σημειωμάτων περιλαμβάνει:

-Δημιουργία βιογραφικών για ανθρώπους που έχουν λίγα έως καθόλου τυπικά προσόντα.

-Δημιουργία εισαγωγικών βιογραφικών για απόφοιτους λυκείου και νέους πτυχιούχους ή κατόχους μεταπτυχιακών.

-Δημιουργία βιογραφικών για στελέχη.

-Δημιουργία βιογραφικών για στελέχη με μεγάλη εμπειρία.

-Δημιουργία βιογραφικών επανατοποθέτησης ή αλλαγής καριέρας.

-Δημιουργία ξενόγλωσσων βιογραφικών στην Αγγλική γλώσσα.

-Δημιουργία Ακαδημαϊκών βιογραφικών.